ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಬನ್ನಿ, ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ!!