ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗ್ತೀರ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆಯಾದರು ವೈದ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲ್ ಎಂಬುವಂತೆ ಇದೆ ಇವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ…!