ಆಮಶಂಕೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಭೇದಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ಔಷದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಓದಲೇಬೇಕು…