ಆನಂದ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇ ಬೇಕು..