ಅಮೆರಿಕಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಕನ್ನಡಿಗನ್ನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ…