ಅತಿಯಾಗಿ ಸೆಲ್ಫೀ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ(ರಕ) ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ..