ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸರಿ.. ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬುದು ಶೂನ್ಯ..