ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಂತ್ರಗಳು.. ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳು.. ಓದಿದರೇ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗುವುದು.. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ನೂರ್ಮಡಿಯಾಗುವುದು..