ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಯಾವುವು ಆ ಷರತ್ತು ನೀವೇ ನೋಡಿ…!