ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಚಕ್ಕಲಿ ಉಂಡೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ?? ಚಕ್ಕಲಿ ತಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ..