ಬಾಬಾ ಅಮ್ಟೆಯವರ ಪುತ್ರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮಗೂ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ!!