ಕತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಚರ್ಮವು ಕಪ್ಪಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದಿಯೇ? ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಕಲೆಯಿಂದ  ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ..