ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳ ಅಂಶ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ.. ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಪುರಾಣ ತಿಳಿದರೇ ಆಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದು..