ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಈಗ ೧೦೦ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಕಥೆ ಕೇಳಿ!!