ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಗಳು ಇವಾಂಕ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿ, ಇವಾಂಕ ಟ್ರಂಪ್-ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..