ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮಗೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ!!