ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ ತಪ್ಪದೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ..