ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಟ್ಟೋಕೆ ೧.೭೫ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ೩.೫ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ!!