ಮೋದಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ?? ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?? ನಿಜಾಂಶ ಏನು??