ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಮೀಸಲಾತಿ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದ್ಯಾ??