ಮಂಗಳ ಮುಖಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೊಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದಕಥೆ ಇದು!!