ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲೀಶ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಧಾನ.