ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲರೀ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ…!!!