ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಈ ೭ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..