ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ…!