ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ೫-೧೦ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಇವರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆ.