ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆ ಓದಿ ನಿಮಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!