ಗಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ಎಸ್.ಜಾನಕಿರವರ ಕೊನೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿ ಪುಳಕಿತಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಜನಸಾಗರ..