ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ..