ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಳನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ ಮೋದಿ, ಇದು ಅಮೃತವೇ ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದರು..