ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನೇ ಮರೆತ ಇವಳು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೊ ಗೆಳೆಯನ್ನನು ಮರೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ..!