ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ರಿಕ್ಷಾ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾದರು! ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಇದು ಸತ್ಯ.. ಮುಂದೆ ಓದಿ..