ಮಿಝೋರಾಂ-ನ ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಅನ್ಯೂನತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟೀ..