45 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಸುವ ಹನುಮ.. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಹನುಮ 70 ಅಡಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಹನುಮಂತ ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು..