ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ..