ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಬಲವಂತದ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಈಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾದರಿ!!