ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ನ ರಾಣಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಪಾತ್ರನಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ..