ಅಶ್ವಗಂಧದ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ “ಸರ್ವ ರೋಗಕ್ಕೂ ಮದ್ದು ಹಿರೇಮದ್ದು” ಎಂಬ ನಾಣ್ನುಡಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ …