ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ರಾಗಿ ಇದರ ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲು ರಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ..!