ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ!!